Afstemmingsoverleg

Openbaar en aangepast vervoer in Limburg

FGL is door Burgerkracht Limburg gevraagd om als initiatiefnemer een breed afstemmingsoverleg te organiseren, om met vertegenwoordigers van doelgroepen ontwikkelingen op het terrein van de diverse vervoersmogelijkheden te bespreken.

Aan dat overleg nemen verschillende organisaties deel.
- Organisaties van mensen met een functiebeperking.
- Organisaties van mensen met verstandelijke beperkingen.
- Organisaties van en voor ouderen.
- Plaatselijke organisaties zoals Wmo platforms en adviesraden in het sociaal domein.
- Andere belangstellenden.

Doel afstemmingsoverleg
- Het volgen van ontwikkelingen rond de diversiteit en de kwaliteit van de diverse vervoersvormen.
- Het signaleren van tekortkomingen en hiaten en hierop reageren.
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bevoegde instanties en vervoerders, belangenorganisaties van de deelnemende organisaties.
- Contacten onderhouden en samenwerken met met partners in het Reizigers Overleg Limburg (ROL).

De werkgroep/afstemmingsoverleg Vervoer wil meer afstemming bereiken, de kwaliteit van vervoersmogelijkheden in kaart brengen en gezamenlijk de professionele en vrijwillige vervoersstromen (lokaal, regionaal en provinciaal) via klantbevragingen kwalificeren en verbeteren.

Het gaar hierbij om de volgende vervoersmogelijkheden:
- Eigen vervoer.
- Leerlingenvervoer.
- Zittend Ziekenvervoer.
- Collectief Wmo vervoer (Omnibuzz).
- Plaatselijk vervoer (belbus/auto, door vrijwilligers).
- Openbaar vervoer (bus en trein).