Wat is FGL voor jou?

De Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL) is een koepelorganisatie die de lid-organisaties in Limburg (ver)bindt op diverse terreinen van belangen voor mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening.

FGL staat voor een inclusieve samenleving, ofwel een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en een toegankelijke samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor participatie. FGL wil –met partners– aanjager zijn van processen die de maatschappelijke participatie van mensen bevorderen. Mede om die reden onderschrijft FGL de beweging, die burgers stimuleert om –ondanks ziekte en/of een beperking– mee te (blijven) doen in- en aan onze samenleving. FGL wil samenwerken met alle relevante organisaties op provinciaal, regionaal en/of lokaal niveau om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Mede als gevolg van de ratificatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap neemt de belangstelling voor integrale bewustwording toe. Meer dan voldoende reden om onze samenleving (gemeenten, regio’s, provincie en de burgers) bewust te maken van het belang van een inclusieve samenleving waarin mensen met een
(functie)beperking en/of chronische aandoening kunnen “blijven meedoen”.

Wat heeft uw organisatie aan het lidmaatschap?

Download het volledig antwoord 

Jongen in rolstoel

Onze Visie en Missie

Visie & missie

De inzet van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) is gericht op het bevorderen van de inclusieve samenleving in Limburg. De doelen en het werk van FGL sluiten aan bij de ambities en het beleid van de Provincie Limburg. De projecten en activiteiten komen bovendien rechtstreeks voort uit gebleken behoeften en vragen van burgers, lid-organisaties en gehandicaptenplatforms én vanuit het sociale domein.

Positieve Gezondheid

FGL staat voor een inclusieve samenleving, ofwel een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen. Zelfredzaamheid en een toegankelijke samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor participatie. FGL wil – met partners – aanjager zijn van processen die de maatschappelijke participatie van mensen met een (functie)beperking en/of chronische aandoening bevorderen. Mede om die reden onderschrijft de FGL de uitgangspunten van Positieve Gezondheid; Een beweging, die burgers stimuleert om – ondanks ziekte of beperking – mee te (blijven) doen aan de samenleving.

Van organisatie naar beweging

Kenmerkend voor de aanpak en werkwijze van de FGL is ‘Van organisatie naar beweging!’. Dat wil zeggen, dat de beoogde resultaten en impact op provinciaal, regionaal en lokaal niveau en in nauwe samenwerking met lokale gehandicaptenplatforms en andere partners wordt gerealiseerd. FGL neemt het voortouw en stimuleert de dynamiek, die ‘Van organisatie naar beweging’ beoogt: de FGL initieert, nodigt uit, stimuleert, jaagt aan, ondersteunt, begeleidt, faciliteert en werkt mee (waar/als dat kan).

“Van organisatie naar beweging!” staat voor verandering, voor beweging. Dit veranderingsproces is nodig, gezien de ‘schuivende panelen’ in de samenleving en de Sociale Agenda 2025 van de Provincie Limburg. De opdracht en de rol van FGL zijn veranderd. Daarom én om burgers te stimuleren om zélf (mede)verantwoordelijkheid te nemen voor de totstandkoming van een inclusieve samenleving ontwikkelt de FGL nieuwe werkwijzen, een efficiëntere structuur en een nieuw ‘gezicht’. Kernwoorden zijn: fris, flexibel, efficiënt, dynamisch, stimulerend en impactgericht. Het FGL-bestuur stuurt en coördineert dit proces, waarbij alle bestuurlijke vrijwilligers betrokken zijn, provinciaal, regionaal en lokaal.

Partnerschappen

FGL sluit partnerschappen met personen en organisaties, die meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van (pilots van) projecten en activiteiten. Vanuit die pilots worden projecten en activiteiten verder uitgerold. Burgers, initiatieven en anderszins geïnteresseerden kunnen bij die pilots of (voorbeeld)projecten inspiratie opdoen, zien en ervaren hoe het werkt, informatie ophalen, ervaringen halen en delen, contacten leggen. Daarmee kunnen zij in hun eigen organisatie, gemeente, kern of wijk met/voor anderen aan de slag (en op hun beurt wellicht als voorbeeld dienen voor anderen): leren van elkaar, vóór elkaar!

Kroonjuwelen

FGL is zich bewust van zijn kroonjuwelen:

- Kroonjuweel, nummer één:

zijn de lidorganisaties en de mensen, die zij vertegenwoordigen.

- Kroonjuweel, nummer twee:

de Basiscursus Integrale Toegankelijkheid, die nauw aansluit op het ‘VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. De cursus is een belangrijk instrument om burgers bewust te maken van het belang van een samenleving, waarin iedereen kan meedoen én hoe je die samen, met én voor elkaar kunt realiseren.

- Kroonjuweel, nummer drie:

de (nieuwe) website van FGL. Deze informeert, bindt en verbindt alle 77 lidorganisaties, mensen met een functiebeperking (ongeveer 120.000) én vrijwilligers en beroepskrachten die zich voor de doelgroep inzetten. Het is tevens een online platform voor initiatieven, projecten en informatie van de achterban.

- Kroonjuweel, nummer vier:

‘Toegankelijk Limburg’, een webpagina waar mensen 24/7 online-informatie kunnen halen en brengen (eigen ervaringen) over de toegankelijkheid van openbare gebouwen/objecten in Limburg. Toegankelijk Limburg is bijzonder, omdat de vaak technische aspecten van toegankelijkheid zijn vertaald in begrippen, die iedereen kent. Toegankelijkheid wordt daardoor toegankelijk: jong en oud vindt het leuk en interessant om ermee bezig te zijn.

- Kroonjuweel, nummer vijf:

een online up-to-date provinciale sociale kaart van alle organisaties en instellingen, die met/voor gehandicapten werken. FGL wil ze allemaal kennen, weten wat ze doen, waar ze actief zijn en hoe.

Op die manier wil FGL-verbindingen en samenwerkingen tot stand brengen, verhalen en ervaringen ophalen en delen, werken aan een positieve beeldvorming van mensen met een functiebeperking in hun dagelijks leven (wonen, werken, sport, hobby’s, recreatie, dagbesteding, vakantie, sociaal-culturele activiteiten)

Voor wie is FGL?

FGL behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische aandoening op provinciaal niveau. Daarom zijn we een relevante sparringspartner voor individuen die zelf een beperking hebben of voor iemand met een beperking zorgen. Ook organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking kunnen bij ons terecht. Tot slot adviseren we ook graag overheden en bestuurders, zodat zij de belangen van mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen meewegen in de beleidsvorming.  

Icoon voor individuen

Voor Individuen

We voorzien belanghebbende individuen van relevante informatie over de mate van toegankelijkheid van (openbare) gebouwen, openbaar vervoer, sport- en recreatieve accommodaties in de provincie Limburg. Daarnaast wil FGL de beeldvorming van en over mensen met een beperking  positief beïnvloeden door ervaringsverhalen van haar lid-organisaties of van individuele mensen met een beperking te delen. 

Icoon voor organisaties

Voor Organisaties

FGL verbindt de aangesloten lidorganisaties op diverse terreinen. Daarmee geven we de mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening een stem geven op het provinciale niveau. Op haar digitale platform biedt FGL aan lid-organisaties de ruimte om zich te presenteren en profileren met hun nieuws(berichten), activiteiten, evenementen en ervaringenverhalen. 

Icoon voor bestuurders

Voor Bestuurders

Bij het ontwerpen van openbare gebouwen of het inrichten van de openbare ruimte, is het belangrijk dat mensen met een (functie)beperking of chronische aandoening zo weinig mogelijk worden belemmerd in hun zelfstandigheid. Ook hebben beleidsmakers de verantwoordelijkheid om elk individu een zo gelijkwaardig mogelijke rol te geven in onze samenleving. FGL geeft graag advies in de besluitvorming rond thema's als openbaar vervoer, arbeidsparticipatie en inclusiebeleid. 

Wat doet FGL?

FGL is onderverdeeld in verschillende werkgroepen die elk een eigen thema behandelen, respectievelijk '(Arbeids)participatie & re-integratie', 'Openbaar & Aangepast vervoer', 'Lokaal beleid, Zorg & Inclusie' en 'Positieve Gezondheid'. Klik op de links voor meer informatie over de doelen van de verschillende werkgroepen en de activiteiten die ze ontplooien. 

Bestuur & Organisatie

Lees meer

Lokaal beleid, zorg & inclusie

Lees meer

Maatschappelijke participatie

Lees meer

Openbaar & aangepast vervoer

Lees meer

Positieve gezondheid

Lees meer

Toegankelijkheid

Lees meer